Nuttige links naar officiële websites over financiële regelingen rondom corona

Wij hebben een aantal links naar verschillende websites van officiële instanties voor u op een rij gezet.

Voor informatie over de ondersteuning door de gemeente Heerenveen:

https://www.heerenveen.nl/ondernemen/informatie-over-het-coronavirus-voor-ondernemers/

Voor de regelingen van Bureau Zelfstandigen Fryslân:

https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona

Voor de actuele informatie van het RIVM:

https://www.rivm.nl/

Voor de website van het UWV:

https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx

Voor de site van de Rijksoverheid over de verruiming van de BMKB-regeling voor ondernemers:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld

Voor de genomen maatregelen bij de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

En de website van de Provincie Fryslân:

https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/corona-informatie-en-hulp-voor-ondernemers_21559.html

Ondersteuningspakket gemeente Heerenveen aan ondernemers

De gemeente Heerenveen komt met aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Ondernemers ondervinden veel gevolgen door de genomen landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Het ondersteuningspakket
Het kabinet heeft de afgelopen dagen al verschillende landelijke regelingen bekend gemaakt waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Ook de provincie komt ondernemers op verschillende manieren tegemoet. Wethouder Hans Broekhuizen: “Wij hebben vervolgens, samen met ondernemers gekeken welke ondersteuning de gemeente extra kan bieden bovenop het pakket aan maatregelen dat er al ligt”.

De maatregelen:
1. Ondernemers kunnen vragen om uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen tot uiterlijk 1 juli 2020. Dit verzoek kan ingediend worden via www.heerenveen.nl/ondernemers.
2. Inning van de toeristenbelasting 2019 wordt opgeschort tot 1 juli 2020.
3. Inning van de precariobelasting terrasvergunning wordt opgeschort tot 1 juli 2020.
4. De gemeente betaalt haar facturen op dit moment binnen 21 dagen. Dit gaan we vooralsnog terugbrengen tot betaling binnen 7 dagen.
5. Horeca in de gemeente Heerenveen heeft al de mogelijkheid over te gaan op het afhalen en de bezorging van maaltijden.
6. Supermarkten krijgen ruimere bevoorradingstijden (24 uur per dag).
7. Ondernemers in het centrum met een parkeervergunning kunnen een tijdelijke ontheffingsverklaring ‘gesloten gebied’ krijgen zodat zij bezorging van producten beter kunnen organiseren.
8. Er worden niet opnieuw leges in rekening gebracht bij evenementen die worden verplaatst naar uiterlijk 2021.
9. Met de zorgaanbieders Wmo en Huishoudelijke hulp zijn afspraken gemaakt over het uitbetalen van voorschotten in de komende weken

Ondersteuning aan zelfstandigen
Bureau zelfstandigen Fryslân pakt de ondersteuning op naar zelfstandigen. Zie voor informatie de website www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona. Wanneer zelfstandigen hulpvragen hebben, kunnen zij contact opnemen met het bureau via het klantcontactcentrum van de gemeente Leeuwarden, telefoon 14 058.

Digitaal informatieloket
De ondernemerspagina Heerenveen voor ondernemers bevat alle informatie rondom Corona. Hier zijn ook alle landelijke en provinciale regelingen opgenomen. Deze pagina wordt steeds bijgewerkt.

In deze link treft u alle regelingen in een handig overzicht aan.

Informatie voor ondernemers over corona vanuit de gemeente Heerenveen

Informatie over het Coronavirus voor ondernemers

Het Coronavirus en de getroffen maatregelen hebben voor ondernemers gevolgen, en dat roept vragen op. Hieronder vindt u de crisistelefoonnummers waar u met vragen terechtkunt, belangrijke links en de regelingen voor ondernemers.

Informatie en contact
Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? Neem dan contact op met Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) of kijk op de website van https://www.kvk.nl/coronaloket/. De specialisten die via deze weg bereikbaar zijn, kunnen helpen bij vragen over bovengenoemde regelingen, vertellen hoe te handelen en de aanbevolen maatregelen toelichten.

Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

Belangrijke links
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers
https://www.rvo.nl/coronavirus/internationaal-zakendoen
https://www.vno-ncw.nl/corona
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/deelnemen-als-financier
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/regels-bijstand-voor-zelfstandigen-bbz

Regelingen

Deeltijd-WW.
Als er bij de werkgever minder werkaanbod is, kan deze werktijdverkorting aanvragen. Daarmee kan hij gecompenseerd worden voor de loonkosten voor de uren dat hij geen werk heeft voor zijn medewerkers. Bij deze regeling vraag je een vergunning voor werktijdverkorting aan. De werkgever betaalt het salaris volledig door, tenzij in de CAO andere afspraken zijn gemaakt. De werkgever ontvangt een vergoeding van 70% van het doorbetaalde brutosalaris (SV-loon) van het UWV.
Voorwaarden:
– Buitengewone omstandigheden: De Corona-perikelen worden als buitengewone omstandigheid aangemerkt. Andere voorbeelden zijn brand en overstroming.
– 20% van de beschikbare arbeidscapaciteit kan niet worden benut: Het is belangrijk om dit goed te onderbouwen. De toename van aanvragen en uitbetaling achteraf leiden tot langere beslistermijnen en dan wil je niet dat je bezwaar moet maken tegen het weigeren van een vergunning wegens onvoldoende motivatie.
– De buitengewone omstandigheden duren naar verwachting minimaal 2 weken en maximaal 24 weken.

Procedure:
1. De vergunning vraag je aan bij het ministerie van SZW.
2. De vergunning geldt voor een periode van maximaal 6 weken. Deze kan 3 maal met 6 weken worden verlengd. Ook dit moet je aanvragen bij het UWV.
3. Nadat de vergunning verleend is, moet dit worden doorgegeven aan het UWV. Een verlenging hoeft niet te worden doorgegeven.
4. In de 1e week na afloop van de (verlengde) vergunning vraagt de werkgever een WW-uitkering aan bij het UWV. Het UWV vergoedt achteraf de uren die de medewerkers niet hebben gewerkt tijdens de vergunningsperiode.
De site van het UWV geeft een duidelijke uitleg en ook vergunningaanvraag en andere aanvragen/meldingen kunnen via deze site worden gedaan.
NB. 1.: Om misverstanden te voorkomen: deze regeling geldt niet voor ingehuurde zzp-ers. Daarover verderop in deze notitie meer.
NB. 2.: Alhoewel juridisch niet afdwingbaar, is het wellicht wel bespreekbaar te maken dat een werknemer zijn overuren of overschot aan snipperuren gaat gebruiken voor de tijd dat hij geen werk heeft.

Reorganisatie en ontslagaanvraag.
Als de bedrijfseconomische situatie bij de werkgever daar aanleiding voor geeft, is het natuurlijk ook mogelijk om een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische omstandigheden aan te vragen bij het UWV. Denk daarbij onder andere aan:
– Slechte of slechter wordende financiële positie;
– Werkvermindering;
– Bedrijfsbeëindiging

Dit zijn voorbeelden die in verband staan met het Corona virus. Daarnaast zijn er ook andere motieven denkbaar. Snelheid van handelen en een goede onderbouwing zijn van groot belang, mede gezien de behandelingstijd van de aanvraagprocedure.

Calamiteiten- en kort verzuimverlof.
Voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden kan calamiteitenverlof of kort verzuimverlof worden aangevraagd bij de werkgever. Dit verlof kan een paar uren tot een paar dagen duren. Dit kan zich voordoen wanneer een medewerker thuis voor een gezinslid moet zorgen. Dit kan een gezinslid zijn dat door het Corona virus is getroffen. Wanneer er echter het niet kunnen werken het gevolg van quarantaine maatregelen is, is er geen sprake van deze calamiteiten- of kort verzuimverlof.
Gedurende het calamiteiten- of kort verzuimverlof betaalt de werkgever 70% van het salaris door, met als ondergrens het minimumloon, tenzij in de CAO andere afspraken zijn gemaakt.
Het verlof duurt maximaal 2 maal het aantal uren dat de medewerker in een week werkt, per periode van 12 maanden.

Langdurend zorgverlof.
Een medewerker heeft recht op langdurend zorgverlof wanneer deze te maken krijgt met een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder. Voorwaarde is dat op korte termijn het leven van de persoon in kwestie gevaar loopt.
Tijdens dit verlof is er geen verplichting om het loon door te betalen, tenzij er andere afspraken in de CAO zijn gemaakt.
Het verlof bedraagt maximaal 12 maal de helft van het aantal uren dat de medewerker werkt per week. De aanvraag dient minimaal 2 weken voor de ingangsdatum bij de werkgever te worden gedaan.
N.B. Gevolgen bovenstaande verlofregelingen voor sociale zekerheid en pensioen.
Voor de volledigheid dienen partijen zich te realiseren dat een verlaging van het salaris gevolgen heeft voor de hoogte van een eventuele uitkering van UWV en/of uit pensioen. In CAO’s kunnen hier ook weer nadere afspraken over zijn gemaakt.

Uitstel van betaling Loonheffingen en sociale premies.
Ook deze mogelijkheid is er uiteraard nog steeds. Er wordt gekeken of het wenselijk is deze regeling uit te breiden of te versoepelen.
De mogelijkheden zijn:
– Kortdurend uitstel van betaling en;
– Langer dan 12 maanden durend uitstel.

De eerste vorm is relatief eenvoudig. Voor een verzoek om een langer durend uitstel moet een goed onderbouwd verzoek worden gedaan, met daarbij een verklaring van een derde deskundige, waaruit blijkt dat de onderneming een gezonde en levensvatbare onderneming is.
Zie de site van de Belastingdienst voor nadere informatie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus

Borgstelling kredieten (BMKB)
Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Hiermee kunnen mkb-bedrijven en zzp-ers met een rechtspersoon ( v.o.f., bv, eenmanszaak) onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid staat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier met name banken niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Dankzij de verruiming wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 naar 75 procent. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar.

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, veelal de bank. Een overzicht van geaccrediteerde financiers staat op de website van RVO.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/deelnemen-als-financier

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed.

En voor zzp-ers?
Voor opdrachtgevers die zzp-ers inhuren is het van belang om naar de (algemene) voorwaarden waaronder de zzp-er wordt ingehuurd te kijken. Deze zouden uitsluitsel moeten geven onder welke omstandigheden een overeenkomst kan worden opgeschort of ontbonden.
De zzp-er zelf heeft vooralsnog als enige mogelijkheid een beroep te doen op de Bbz wanneer hij door tijdelijk gebrek aan opdrachten en werk niet meer in staat is om in zijn levensonderhoud te voorzien.
Meer informatie over deze regeling vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/regels-bijstand-voor-zelfstandigen-bbz

Bureau zelfstandigen Fryslân (BZF) voert voor o.a. de Gemeente Heerenveen de BBZ-regeling uit. Als gevolg van de maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd om landelijk het coronavirus in te dammen is er besloten om vanaf maandag 16 maart alle servicepunten van BZF te sluiten. De sluiting is, in ieder geval, tot en met 6 april 2020 van toepassing. Ondernemers kunnen BZF bereiken door telefonisch contact op te nemen via het klantencontact centrum in Leeuwarden onder nummer 14058 of via info@bureauzelfstandigenfryslan.nl. Daarnaast is BZF tijdens kantooruren via www.bureauzelfstandigenfryslan.nl bereikbaar middels een chatdienst.

Informatiebijeenkomst 27-2 over transportschaarste elektriciteitsnet regio Zuidoost-Friesland

Liander Friesland heeft een uitnodiging gestuurd voor een informatiebijeenkomst omtrent “Transportschaarste” op het elektriciteitsnet in de regio Zuidoost-Friesland (gemeente Smallingerland, Heerenveen, Weststellingwerf en Opsterland). Tijdens deze bijeenkomst zoomt Liander in op de huidige netsituatie in de regio en wordt uitgelegd wat dit voor u, en voor Liander als netbeheerder betekent.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in de raadszaal in het gemeentehuis van gemeente Smallingerland te
Drachten, op 27 februari 2020 van 16.00 tot 18.00 uur.

Voor meer informatie, zie de link hieronder.

Uitnodiging regiosessies transportschaarste_BS ZO Frl -_

Nieuwjaarsreceptie 8 januari voor ondernemende organisaties regio Heerenveen

Op woensdag 8 januari 2020 organiseert Regio Heerenveen ’n Gouden Plak de nieuwjaarsreceptie voor alle ondernemende organisaties uit de regio Heerenveen. Tijdens deze bijeenkomst zal burgemeester Tjeerd van der Zwan zijn nieuwjaarstoespraak houden en De Gouden Speld uitreiken. Deze prijs is een blijk van waardering voor een persoon of organisatie die (het afgelopen jaar) op bijzonder positieve wijze een bijdrage heeft geleverd aan de doorontwikkeling, het positieve imago en de promotie van Heerenveen.

• Tijdstip: vrije inloop tussen 17:00 en 19:30
• Locatie: Posthuis Theater (Fok 78, Heerenveen)
• Programma: nieuwjaarstoespraak door burgemeester Tjeerd van der Zwan (naar verwachting rond 17:45) en uitreiking Gouden Speld.

U bent van harte welkom!

Knooppunt Heerenveen verbindt bedrijven en onderwijs

Ondernemers en studenten kunnen vanaf 1 maart 2020 bij Knooppunt Heerenveen aan het Burgemeester Kuperusplein terecht. Bedrijven maken er kennis met jong en bijzonder talent, studenten vinden er hun stageplek, en medewerkers en docenten spijkeren er hun (praktijk)kennis bij. Het knooppunt voor bedrijfsleven en onderwijs is een idee van Ondernemers Kring Heerenveen (OKH) en het lokale onderwijs.

Het knooppunt wordt geen school of kantooromgeving, maar een combinatie van die twee. In het pand aan het Burgemeester Kuperusplein wordt van alles georganiseerd , zoals gastcolleges van ondernemers, loopbaangesprekken en bijeenkomsten. Voor de eerste twee jaar zijn subsidies toegezegd. ,,Het is een vrij ambitieus plan”, zegt projectvoorzitter Alex van Dalen, ,,We hebben drie partijen om tevreden te stellen; overheid, onderwijs en de ondernemers. Dat is een mooie uitdaging. De verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven moet altijd de basis van het knooppunt zijn.”

Het idee voor het knooppunt is drie jaar geleden ontstaan. Afgelopen week ging een groep ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs en gemeente gezamenlijk aan de slag om zoveel mogelijk ideeën voor de start en beginfase van het knooppunt concreet uit te werken. ,,In het nieuwe jaar gaat het echt gebeuren”, zegt Henk Damhof, projectleider van het knooppunt en lid van OKH, ,,We hebben er zin in en willen nu doorpakken. We hebben een goed beeld van hoe het moet worden. Het is niet meer praten, maar doen. Dat geeft energie.”

De verbouwing start in januari 2020.

 

 

Update stand van zaken nieuwe cameraproject

Het is alweer een tijdje geleden dat u een update over het cameraproject van ons heeft gehad. Graag hadden we op dit moment willen melden dat er een concrete opleverdatum eind 2019 zou zijn. Helaas moeten we vaststellen dat deze om een aantal redenen is opgeschort.  

Wij zullen u even bijpraten over de laatste ontwikkelingen.

Verplaatsing straatkast

Een van de redenen waardoor de oplevering van het systeem is vertraagd, is het feit dat onze centrale serverlocatie door een verbouwing niet langer kon worden geplaatst bij de huidige locatie Pontmeijer. Er moest gezocht worden naar een nieuwe serverlocatie. Gelukkig hebben we inmiddels bij Hall Leonard een nieuwe ruimte gevonden. Gevolg is wel dat er een nieuwe straatkast moet worden geplaatst en alle verbindingen van en naar de server moeten worden omgezet.

Een tweede reden voor vertraging is dat de contacten met de leveranciers voor de verbindingen en de elektriciteit erg moeizaam verlopen en de planning van deze partijen diverse keren is verschoven. We hopen nu dat deze partijen hun werkzaamheden begin 2020 gaan uitvoeren en afronden, zodat het nieuwe camerasysteem dit voorjaar volledig geïnstalleerd zal zijn.

Hoe ziet het nieuwe camerasysteem er straks uit?

Wanneer het cameraproject in 2020 operationeel is, beschikken we over een modern camerasysteem  met 36 cameraposities, verspreid over de verschillende bedrijventerreinen. In een speciale voorlichtingsbijeenkomst voor de ondernemers zal er uitgebreide informatie over het systeem worden gegeven.

Begin volgend jaar voorlichtingsbijeenkomst

Een gewijzigde planning had ook tot gevolg dat we de geplande voorlichtingsbijeenkomst van 17 oktober jl. hebben moeten annuleren. De huidige verwachting is dat we aansturen op het geven van voorlichting in februari / maart 2020. Op de nieuwjaarsbijeenkomst 2020 zullen we u weer op de hoogte brengen.

BAM Infra aan de slag voor de A32

BAM Infra aan de slag voor de A32

Gemeente Heerenveen heeft de aanbesteding voor het vlotter en veiliger maken van de toe- en afritten van de A32 Heerenveen-Centrum en de K.R. Postraat gegund aan BAM Infra. Benieuwd naar het gezicht achter deze aannemer? Omgevingsmanager Tamara Heeroma (BAM) stelt zich graag aan u voor.

Even voorstellen
BAM Infra is zowel landelijk, regionaal en lokaal actief en heeft veel specialismen in huis. Voor de A32 is onder andere integraliteit en onze samenwerking met de gemeente Heerenveen en omgeving van groot belang. Zo vertelt Tamara: “ Vanuit BAM sta ik altijd klaar om bedrijven en omwonenden te informeren over de werkzaamheden en de eventuele hinder die verwacht kan worden. Het is voor mij belangrijk dat de omgeving weet waar ze moeten zijn met vragen en-/of klachten. Ik ga graag in gesprek om samen tot oplossingen te komen”. Dit is ook precies wat de gemeente Heerenveen als opdrachtgever verwacht van BAM. Omgevingsmanager Heerenveen beter bereikbaar Martijn te Wierik: “Met BAM hebben wij een aannemer gevonden die niet alleen veel ervaring heeft met de uitvoering in grote infrastructurele werken, maar ook gewend is om deze werkzaamheden omgevingsbewust uit te voeren. Hinder en overlast zijn helaas niet te voorkomen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat BAM de overlast zoveel mogelijk gaat beperken”.

Werkzaamheden
Momenteel is BAM achter de schermen bezig met het uitwerken van het definitieve ontwerp en de voorbereiding van de werkzaamheden buiten. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het voorjaar van 2020. Hierover worden omwonenden en geïnteresseerden tijdig geïnformeerd.

Het project wordt in fases uitgevoerd, waarbij omwonenden en bedrijven ruim van te voren geïnformeerd worden over de werkzaamheden en de hinder die daarmee gepaard gaat. Gedurende de werkzaamheden gaat BAM op een aantal momenten in de bouwperiode, proactief feedback ophalen door in gesprek te gaan met omwonenden en bedrijven. Op basis van deze feedback sturen wij waar nodig de communicatie bij.

Contact

Heeft u vragen over het project? Loop dan op maandag of donderdag tussen 8.00 en 16.00  binnen bij het projectbureau Heerenveen beter bereikbaar aan Het Meer 67 of neem contact op via het contactformulier op heerenveenbeterbereikbaar.nl via deze deze link

Bijeenkomst Betekenisvol Ondernemen op 5 november a.s., van harte aanbevolen!

Tijdens deze bijeenkomst zal Kees Klomp, bevlogen spreker op het gebied van de Betekeniseconomie, de bezoekers meenemen in zijn bespiegelingen op de internationale ontwikkelingen en de lokale/regionale kansen van de Betekeniseconomie. Hij heeft maar één doel: de betekenis economie beweging in Nederland aanjagen. Hij schreef al een aantal boeken op dit gebied: ‘Bloei’, ‘Pioniers van de nieuwe welvaart’ en ‘Handboek betekenisvol ondernemen’.

Ook zullen ook ondernemers en vertegenwoordigers van instellingen uit de regio hun visie geven over Fairtrade, duurzame keuzes en MVO. Dit zijn: Shamé Keesman (By-Kees), Anne Jochum de Vries (Sport Fryslân) en Henk de Boer (Rabobank).

Wij bevelen deze avond, die wordt gehouden in Thialf, van harte aan bij onze leden. De aanvang is om 20.00 uur. De organisatie is in handen van de werkgroep (H)eerlijk Heerenveen en de gemeente Heerenveen. Voor het programma zie onderstaande afbeelding.

Kuiper Verzekeringen sponsort Hart voor Heerenveen Meet & Match

‘We moeten met z’n allen Heerenveen tot een succes maken’

 HEERENVEEN – Kuiper Verzekeringen is voor de tweede maal hoofdsponsor van het jaarlijkse Hart voor Heerenveen Meet & Match-event op 5 november a.s. Op dit dynamische netwerkevent in het Posthuis Theater ontmoeten Heerenveense bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De economische waarde van de 175 gesloten samenwerkingen van de laatste Meet & Match was ruim €90.000.

“We zijn erg dankbaar dat Kuiper Verzekeringen ons maatschappelijke event mogelijk wil maken”, aldus Renske Osenga, coördinator Hart voor Heerenveen. Door deze steun kunnen er ook dit jaar weer mooie samenwerkingen gesloten worden tussen bedrijven en lokale goede doelen. Niet door het geven van een zak met geld, maar bedrijven investeren hun kennis, materiaal of diensten. Organisaties als de Alzheimerstichting, Humanitas, het Hospice, buurthuizen of Stichting Leergeld kunnen de hulp van bedrijven erg goed gebruiken. Zij werken vaak met weinig budget en kunnen dankzij de hulp van bedrijven maatschappelijk nog meer betekenen in Heerenveen. Notaris Savenije stelt bijvoorbeeld gratis statuten op voor een nieuwe stichting. De Skulp, centrum voor leven met kanker, zoekt hulp bij hun PR, de Voedselbank zoekt organisaties die intern voedsel willen inzamelen om hun nijpende tekort aan te vullen en de gemeente biedt in haar eigen stand o.a. gratis sportclinics of financieel advies aan.

‘We moeten met z’n allen Heerenveen tot een succes maken’, vertelt Jacco Kuiper, directeur Kuiper Verzekeringen. ‘Natuurlijk commercieel, maar ook op sociaal gebied. Wij hebben iets met Heerenveen. Ons kantoor bestaat al sinds 1946 en intussen zijn we aardig uit ons jasje gegroeid. Onze roots liggen in Heerenveen. Daarom vind ik het belangrijk om mee te denken met Heerenveen ’n Gouden Plak of ‘Night of the Koemarkt’ en als onderdeel van onze Heerenveense gemeenschap willen wij graag maatschappelijk betrokken zijn bij Heerenveen.

Aanmelden?

Strafrechtadvocaten Hans en Wim Anker nemen de bezoekers mee in de wereld van maatschappelijk ondernemen. In anderhalf uur tijd brengen matchmakers van Randstad, Lions Heerenveen 2.0 en de Rabobank bedrijven en goede doelen met elkaar in contact om zoveel mogelijk partijen te koppelen. Wilt u als ondernemer graag invulling geven aan uw maatschappelijke betrokkenheid? Of kan uw vereniging of stichting bepaalde hulp goed gebruiken? Aanmelden voor dit gratis evenement kan via r.osenga@caleidoscoopheerenveen.nl. Meer informatie vindt u op https://hartvoorheerenveen.nl/meet-and-match.

Foto: Jeroen Schaaphok Fotografie