Opvragen camerabeelden

Informatie over de camera’s van het collectieve cameraproject in Heerenveen

Het Cameratoezicht is gericht op de beveiliging en bescherming van private eigendommen en personen. Uit oogpunt van veiligheid is een cameraproject noodzakelijk op de bedrijventerreinen. Bij de plaatsing ervan is rekening gehouden met het aantal camera’s dat minimaal vereist is.

De camerabeelden kunnen worden opgevraagd door de politie voor het aanhouden en vervolgen van verdachten na het plegen van strafbare feiten en kunnen worden gebruikt voor het inzetten van een adequate ondersteuning van politie en hulpdiensten.

Het beeldmateriaal wordt niet langer dan 4 weken bewaard en wordt na de afgesproken bewaartermijn automatisch verwijderd.

Diegene die door de uitvoering van de werkzaamheden kennis hebben genomen van de beelden hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Inzage en uitgifte opgenomen camerabeelden aan de betrokkenen

  1. Aan betrokkenen komen rechten toe zoals bedoeld in de AVG. Hieronder vallen het recht op inzage, correctie en verwijdering van camerabeelden waarop zij zijn afgebeeld.
  2. Een verzoek tot inzage in camerabeelden geschiedt schriftelijk of per e-mail (info@ondernemerskringheerenveen.nl) aan de commissie CWH van de Ondernemerskring Heerenveen, die zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, inhoudelijk zal reageren.
  3. Het verzoek tot inzage wordt afgewezen wanneer het verzoek tot inzage in camerabeelden ongespecificeerd is, of als met dit verzoek kennelijk misbruikt van recht wordt gemaakt. Daarnaast zal een inzageverzoek worden afgewezen wanneer dit noodzakelijk en evenredig is ter waarborging van de rechten en vrijheden.
  4. Het verzoek tot inzage kan ook worden afgewezen als de beelden niet meer beschikbaar zijn.
  5. In geval van een incident, kan een inzageverzoek worden geweigerd als dat noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Bijeenkomsten

Piepschuim recyclen, zo gepiept!

Project gescheiden inzamelen piepschuim.