Commissie Bestuurlijk overleg

Om onze taken goed uit te kunnen voeren, is het nodig dat OKH en gemeente Heerenveen op de hoogte zijn van elkaars activiteiten en van belangrijke ontwikkelingen. Onze commissie Bestuurlijk overleg zorgt daarvoor. In dat overleg spreken wij de gemeente viermaal per jaar over onze wederzijdse visies, standpunten en inzichten op het gebied van bedrijvigheid en vestigingsklimaat. Uitgangspunt zijn daarbij de belangen van alle ondernemers, niet alleen die van onze leden. Afhankelijk van de agenda kunnen we ook andere deskundigen uitnodigen.

Sinds het begin van de coronacrisis hebben we als OKH intensiever contact met de gemeente vanwege de impact van de crisis op de bedrijven. Onze rol van belangenbehartiger is erg belangrijk gebleken en we zijn dan ook blij dat we de behoeften en ervaringen van onze leden kunnen delen met de lokale overheid.

Doel
Zorgen dat OKH en gemeente op de hoogte blijven van elkaars standpunten, visies en inzichten over bedrijvigheid en vestigingsklimaat, als basis voor beleid en activiteiten.

Ambitie
Zorgen dat we een serieuze gesprekspartner blíjven, om onze doelstellingen te kunnen realiseren.

Bijeenkomsten

Piepschuim recyclen, zo gepiept!

Project gescheiden inzamelen piepschuim.

Samenstelling

Vanuit OKH-bestuur

Richard de Bruijn

Richard de Bruijn

OKH-bestuur
Gooitzen Boonstra

Gooitzen Boonstra

OKH-bestuur

Vanuit de gemeente Heerenveen

Hedwich Rinkes

Hedwich Rinkes

Wethouder economische zaken
Wouter de Groot

Wouter de Groot

Accountmanager bedrijven

Taak

  • Ontwikkelingen volgen en signalen oppakken
  • Onderwerpen agenderen
  • Bijeenkomsten voor ondernemersverenigingen vorm en inhoud geven

Gespreksonderwerpen

Ontwikkelingen op gemeentelijk en provinciaal niveau ten aanzien van:

  • bedrijventerreinen
  • vestigingsklimaat
  • werkgelegenheid
  • infrastructuur
  • relatie met andere gemeenten
  • duurzaamheid

Per bedrijventerrein zijn er overlegmomenten die we samen met de gemeente organiseren. Wensen, behoeften en knelpunten kunnen namelijk per bedrijventerrein heel verschillend zijn en dit is een geschikte vorm gebleken om ze de aandacht te geven die ze verdienen.

Terugkoppeling

De terugkoppeling van de informatie uit het bestuurlijk overleg aan de leden gebeurt via de website en de nieuwsbrief. Bij het onderdeel Thema’s op deze website komen de gespreksonderwerpen uitgebreid terug.