Regulier overleg van OKH met gemeente Heerenveen

Het bestuur van de OKH heeft ieder jaar periodiek vier maal per jaar overleg met de wethouder Economische Zaken, Hans Broekhuizen en de afdeling Bedrijven van de gemeente. Sinds het begin van de coronacrisis is er vanwege de impact die dit op bedrijven heeft, intensiever contact geweest tussen het bestuur en de wethouder. In tijden van corona is de rol van belangenbehartiger erg belangrijk gebleken en ervaren we als bestuur het belang om de behoeften en ervaringen uit het ondernemersveld met de lokale overheid te delen.

Tijdens dit reguliere overleg wordt er overleg gepleegd over de ontwikkelingen op economisch gebied in onze gemeente. Daarnaast is dit periodieke overleg ook geschikt om vragen te stellen over actuele zaken die onze ondernemers raken, te bespreken. Het leek ons goed om onze leden ondernemers via deze nieuwsbrief te informeren over de onderwerpen die op 16 april jl. in ons online overleg ter sprake zijn gekomen.

Knooppunt
Er is kort gesproken over Knooppunt. Omdat ook de gemeente dit initiatief financieel ondersteunt en de activiteiten van harte ondersteunt, wordt de actuele stand van zaken besproken voor zover de OKH bekend. Er is namelijk al een aparte stichting opgericht waar de OKH weliswaar zitting in heeft.. Zoals elders in deze nieuwsbrief bij het item ‘Knooppunt’ al wordt aangestipt, liggen hier ook vrijwel alle activiteiten in verband met corona stil.

Busverbinding naar Omrin en omliggende bedrijven

Verder is gesproken over het initiatief van de OKH om een busverbinding naar de bedrijventerreinen Heerenveen Noord en Haskerdijken. De OKH had het signaal dat het ontberen van een goede busverbinding naar Omrin in de praktijk een reden was waardoor Omrin moeilijk studenten aan zich kon binden. Omdat Omrin en waarschijnlijk ook andere bedrijven op dit bedrijventerrein interessant zijn voor studenten en omgekeerd, is een goede busverbinding naar Haskerveen van urgent belang. Dat geldt vermoedelijk ook voor een deel van de mensen die op de bedrijventerreinen werken. Op dit moment zal dit vanwege de corona tijdelijk minder urgent zijn, maar het streven is om op 1 september a.s. een busverbinding te hebben. De OKH heeft contact gelegd met VDL Bus, die bereid is mee te denken over een oplossing Met de gemeente is in dit kader contact gelegd om de bemensing van dit traject te regelen. De OKH wil inventariseren of andere ondernemers op de bedrijventerreinen Haskerdijken en Heerenveen-Noord ook in deze busverbinding zijn geïnteresseerd.

Zonneparken in en rond Heerenveen
Er is verder gevraagd naar het beleid omtrent en de stand van zaken van de ontwikkeling van zonneparken in en rondom Heerenveen. Uit de uitleg van de gemeente blijkt dat het beleid van de gemeente er niet op is gericht om beschikbare grond op bedrijventerreinen voor bebouwing van bedrijfsgebouwen uit te geven aan initiatiefnemers van zonneparken. Het beleid van de gemeente is gericht op het toewijzen van kleine kavels voor zonnepanelen op de verschillende bedrijventerreinen. Voor het nieuwe, te ontwikkelen bedrijventerrein Klaverblad Noordoost gelden bepaalde percentages van het totale grondoppervlak, die voor bedrijven, zonnepanelen en natuur worden ingekleurd. Hier vindt u de link naar de eerste nieuwsbrief van de gemeente over dit bedrijventerrein.

Circulair Valley

Wat betreft Circulair Valley geeft de wethouder aan dat deze ontwikkelingen tot aan de crisis in een erg positieve flow zaten. Door de coronacrisis liggen een groot aantal projecten stil. De positieve projecten van Circulair Valley, waaronder Circulair Plastics, worden via het IPF, samen met de andere projecten van de andere noordelijke regio’s gecommuniceerd richting Den Haag. Op deze manier kan het Noorden zich op een toonaangevende manier richting Den Haag presenteren.

Dit zijn een aantal onderwerpen die we voor u uitgelicht hebben. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze punten, dan horen we dat ook graag.

Actuele financiële regelingen rondom corona

De laatste officiële persconferentie van premier Rutte op 21 april jl. hebben we nog vers op het netvlies. Helaas bleek er op dat moment nog geen mogelijkheid om de beperkende maatregelen voor onder andere bedrijven te versoepelen. Wel worden de lessen op de basisscholen half mei weer hervat, wat een verlichting betekent voor de werknemers van onze bedrijven. We beseffen dat het voor ondernemers de komende periode, waarvan we niet weten hoe lang deze zal duren, in veel gevallen erg moeilijk zal zijn. We wensen alle ondernemers in de regio Heerenveen heel veel sterkte om juiste beslissingen te nemen. Een periode met tegenslagen en uitdagingen, heel misschien ook nieuwe kansen en mogelijkheden om op te pakken, allemaal gericht op de continuïteit van het bedrijf en het behouden van werk voor werknemers van de bedrijven. We beseffen ons ook dat het uitmaakt in welke branche een bedrijf actief is.

Het kabinet heeft op 21 april jl. opnieuw een verlenging van de financiële noodmaatregelen bekend gemaakt. Daarom geven wij hierna nog eens een aantal links naar verschillende websites.

Allereerst de link naar de gemeente Heerenveen: https://www.heerenveen.nl/ondernemen/informatie-over-het-coronavirus-voor-ondernemers/

Bureau Zelfstandigen Fryslân: https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona

Ynbusiness: https://www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus/
“Ynbusiness is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, de provincie Fryslân, de F4-gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sudwest Fryslân), en het Friese hoger en middelbaar beroepsonderwijs, verbonden in het Innovatiepact Fryslân (IPF). Het primaire doel is de ondernemer krachtig te ondersteunen bij de groei van het bedrijf. Daarnaast willen de partners het ruime aanbod aan ondersteuning die zij bieden, nauwer aan laten sluiten op de daadwerkelijke behoeftes van ondernemers.’

En, tenslotte die van het RIVM: https://www.rivm.nl/

Wij willen u als ondernemer verder wijzen op de signaalfunctie die de OKH, juist in coronatijd, richting gemeente kan vervullen. Zijn er problemen waar u, evenals andere ondernemers nu tegenaan loopt? Als het niet om individuele knelpunten, maar algemene problemen die voor meerdere ondernemers gelden, schroom dan niet om contact op te nemen met de voorzitter of een van de andere bestuursleden van de OKH. Wij kunnen vanuit onze functie als belangenbehartiger wellicht iets voor u betekenen.

Stichting Knooppunt Heerenveen, even bijpraten.

Zoals u weet is de OKH samen met het onderwijs initiatiefnemer van Knooppunt. Een plek waar ondernemers, leerlingen / studenten en docenten onderling kunnen kennismaken en kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Dit in elke willekeurige samenstelling. Doel is om bijvoorbeeld ook bijeenkomsten te organiseren die alleen voor ondernemers zijn.

Inmiddels is Stichting Knooppunt Heerenveen opgericht en heeft het initiatief formeel vorm gekregen. Ook de OKH is vertegenwoordigd in het bestuur, net als het onderwijs. Doel is om een brede vertegenwoordiging in het bestuur te hebben vanuit ondernemend Heerenveen én het onderwijs. Het gaat namelijk niet alleen om de eigen belangen, maar om het totaal van belangen van ondernemers, leerlingen/studenten en docenten in de gemeente Heerenveen.

De stichting heeft inmiddels een ruimte gehuurd aan het Burgemeester Kuperusplein 142. De ruimte is met beperkte middelen aangepast en wordt op dit moment verder ingericht. Doel was om dat al klaar te hebben, maar ook hier zorgt de coronacrisis voor uitstel en soms ook afstel van zaken.
Henk Damhof is de projectleider. Hij kent het onderwijsveld en de ondernemerswereld. Het is zijn taak om van Knooppunt een succes te maken. Om die reden werkt hij samen met een klein team vanuit het onderwijs en relaties/ambassadeurs uit het bedrijfsleven. Vanuit die samenwerking zijn de eerste activiteiten ook al bedacht, maar is de uitvoering door de huidige crisis niet mogelijk geweest. De stichting en Henk laten zich niet kisten door de crisis. Op dit moment wordt hard gewerkt om de inrichting af te ronden en om activiteiten te ontwikkelen voor de doelgroep(en), zodra dat kan. Voor deze activiteiten zal de OKH ook steeds aandacht vragen via de nieuwsbrief / website. De stichting is ook druk bezig om zelf een website op te zetten. Kortom, achter de schermen wordt er gewerkt om invulling te geven aan de doelstellingen van Knooppunt. En, natuurlijk had het bestuur van stichting Knooppunt Heerenveen al graag officieel willen openen, maar ook dat moment is door corona even geparkeerd.

Wij informeren u zodra wij weer nieuws hebben van het bestuur of de projectleider. En, als u een bijdrage wilt leveren of een idee hebt voor bijeenkomsten voor ondernemers en/of leerlingen/studenten en/of docenten, laat u dit dan vooral aan ons weten. U kunt uw ideeën kwijt bij de OKH, maar zeker ook bij Henk Damhof.

Planning update cameraproject tot aan de oplevering

Het is weer tijd om u vanuit de commissie CWH van de OKH tussentijds te informeren over de planning die op dit moment gehanteerd wordt richting de oplevering van de update van het cameraproject. U heeft misschien al een verandering in het straatbeeld opgemerkt: een aantal nieuwe masten zijn namelijk al geplaatst.

De huidige actualiteit brengt met zich mee dat ook de leveranciers van dit project zich dienen te houden aan de gestelde maatregelen rondom het corona virus. Maar, het lijkt er vooralsnog op dat deze aanpassingen geen vertraging zullen opleveren voor de geplande opleverdatum in week 18, eind april 2020. Vanuit de operationele planning van Vision ISP, het bedrijf dat gespecialiseerd is in geïntegreerde beveiligingsoplossingen, geven we u een inkijkje.

Wat is er allemaal al gebeurd
Allereerst blikken we kort terug op de werkzaamheden die in de afgelopen weken zijn gedaan. In de eerste helft van maart 2020 zijn de camera’s geconfigureerd naar het nieuwe systeem. In de tweede helft van dezelfde maand heeft de installatie van de nieuwe slimme camera’s plaatsgevonden.

Vooruitblik
De meeste camera’s worden via een glasverbinding of wifi netwerk ontsloten. In week 15 – vanaf 6 april a.s. zullen de laatste camera’s geïnstalleerd worden op het 4G-netwerk. Vervolgens zal in week 16 – vanaf 13 april de cliëntlocatie worden ingericht. Op deze fysieke locatie, die met PC en beeldscherm wordt ingericht bij Novatech, kunnen camerabeelden bij incidenten via de cloud worden teruggekeken en opgeslagen. Indien nodig, worden de camerabeelden bij de politie aangeleverd. Daarnaast zullen er nog andere afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd. Een ervan is bijvoorbeeld het garant stellen van de afscherming van de beelden op de camera’s als het gaat om het privacy-aspect vanuit de privacywetgeving. Verder zullen de surveillanten van collectieve beveiliger Trigion technische uitleg krijgen hoe ze de beelden moeten uitlezen en rapportages kunnen opmaken. Ook is er overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Heerenveen over de puntjes op de ï van het convenant Cameraprotocol, waarin alle afspraken over de operationele uitvoering en samenwerking worden vastgelegd.

Stress-test
Uiteraard zal het camerasysteem ook grondig worden getest voordat het definitieve oplevercontract door de commissie CWH van de OKH wordt ondertekend. Commissieleden met kennis van de beveiligingsbranche zullen samen met de installateur een uitgebreide stresstest uitvoeren om zo eventuele hiaten in het systeem boven tafel te krijgen. Pas nadat alle betrokkenen hun volle tevredenheid kunnen geven over de uitkomsten van de SAT, zal worden overgegaan tot definitieve oplevering van het project en ondertekening van het convenant.

Oorspronkelijk had het bestuur een officiële oplevering van het nieuwe cameraproject in gedachten op 4 juni. Gezien de situatie rondom het corona virus was in een eerder stadium al duidelijk dat een evenement niet verstandig zou zijn. Wij gaan ervan uit dat wij na de zomer alsnog een datum kunnen prikken voor de officiële opening met alle betrokkenen. Daar hoort ook een voorlichtingsbijeenkomst bij voor de leden van de OKH. Wij hopen u tegen die tijd hierover nader te informeren.

Nuttige links naar officiële websites over financiële regelingen rondom corona

Wij hebben een aantal links naar verschillende websites van officiële instanties voor u op een rij gezet.

Voor informatie over de ondersteuning door de gemeente Heerenveen:

https://www.heerenveen.nl/ondernemen/informatie-over-het-coronavirus-voor-ondernemers/

Voor de regelingen van Bureau Zelfstandigen Fryslân:

https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona

Voor de actuele informatie van het RIVM:

https://www.rivm.nl/

Voor de website van het UWV:

https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx

Voor de site van de Rijksoverheid over de verruiming van de BMKB-regeling voor ondernemers:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld

Voor de genomen maatregelen bij de Belastingdienst:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

En de website van de Provincie Fryslân:

https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/corona-informatie-en-hulp-voor-ondernemers_21559.html

Ondersteuningspakket gemeente Heerenveen aan ondernemers

De gemeente Heerenveen komt met aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Ondernemers ondervinden veel gevolgen door de genomen landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Het ondersteuningspakket
Het kabinet heeft de afgelopen dagen al verschillende landelijke regelingen bekend gemaakt waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Ook de provincie komt ondernemers op verschillende manieren tegemoet. Wethouder Hans Broekhuizen: “Wij hebben vervolgens, samen met ondernemers gekeken welke ondersteuning de gemeente extra kan bieden bovenop het pakket aan maatregelen dat er al ligt”.

De maatregelen:
1. Ondernemers kunnen vragen om uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen tot uiterlijk 1 juli 2020. Dit verzoek kan ingediend worden via www.heerenveen.nl/ondernemers.
2. Inning van de toeristenbelasting 2019 wordt opgeschort tot 1 juli 2020.
3. Inning van de precariobelasting terrasvergunning wordt opgeschort tot 1 juli 2020.
4. De gemeente betaalt haar facturen op dit moment binnen 21 dagen. Dit gaan we vooralsnog terugbrengen tot betaling binnen 7 dagen.
5. Horeca in de gemeente Heerenveen heeft al de mogelijkheid over te gaan op het afhalen en de bezorging van maaltijden.
6. Supermarkten krijgen ruimere bevoorradingstijden (24 uur per dag).
7. Ondernemers in het centrum met een parkeervergunning kunnen een tijdelijke ontheffingsverklaring ‘gesloten gebied’ krijgen zodat zij bezorging van producten beter kunnen organiseren.
8. Er worden niet opnieuw leges in rekening gebracht bij evenementen die worden verplaatst naar uiterlijk 2021.
9. Met de zorgaanbieders Wmo en Huishoudelijke hulp zijn afspraken gemaakt over het uitbetalen van voorschotten in de komende weken

Ondersteuning aan zelfstandigen
Bureau zelfstandigen Fryslân pakt de ondersteuning op naar zelfstandigen. Zie voor informatie de website www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/corona. Wanneer zelfstandigen hulpvragen hebben, kunnen zij contact opnemen met het bureau via het klantcontactcentrum van de gemeente Leeuwarden, telefoon 14 058.

Digitaal informatieloket
De ondernemerspagina Heerenveen voor ondernemers bevat alle informatie rondom Corona. Hier zijn ook alle landelijke en provinciale regelingen opgenomen. Deze pagina wordt steeds bijgewerkt.

In deze link treft u alle regelingen in een handig overzicht aan.

Informatie voor ondernemers over corona vanuit de gemeente Heerenveen

Informatie over het Coronavirus voor ondernemers

Het Coronavirus en de getroffen maatregelen hebben voor ondernemers gevolgen, en dat roept vragen op. Hieronder vindt u de crisistelefoonnummers waar u met vragen terechtkunt, belangrijke links en de regelingen voor ondernemers.

Informatie en contact
Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? Neem dan contact op met Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) of kijk op de website van https://www.kvk.nl/coronaloket/. De specialisten die via deze weg bereikbaar zijn, kunnen helpen bij vragen over bovengenoemde regelingen, vertellen hoe te handelen en de aanbevolen maatregelen toelichten.

Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

Belangrijke links
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers
https://www.rvo.nl/coronavirus/internationaal-zakendoen
https://www.vno-ncw.nl/corona
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/deelnemen-als-financier
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/regels-bijstand-voor-zelfstandigen-bbz

Regelingen

Deeltijd-WW.
Als er bij de werkgever minder werkaanbod is, kan deze werktijdverkorting aanvragen. Daarmee kan hij gecompenseerd worden voor de loonkosten voor de uren dat hij geen werk heeft voor zijn medewerkers. Bij deze regeling vraag je een vergunning voor werktijdverkorting aan. De werkgever betaalt het salaris volledig door, tenzij in de CAO andere afspraken zijn gemaakt. De werkgever ontvangt een vergoeding van 70% van het doorbetaalde brutosalaris (SV-loon) van het UWV.
Voorwaarden:
– Buitengewone omstandigheden: De Corona-perikelen worden als buitengewone omstandigheid aangemerkt. Andere voorbeelden zijn brand en overstroming.
– 20% van de beschikbare arbeidscapaciteit kan niet worden benut: Het is belangrijk om dit goed te onderbouwen. De toename van aanvragen en uitbetaling achteraf leiden tot langere beslistermijnen en dan wil je niet dat je bezwaar moet maken tegen het weigeren van een vergunning wegens onvoldoende motivatie.
– De buitengewone omstandigheden duren naar verwachting minimaal 2 weken en maximaal 24 weken.

Procedure:
1. De vergunning vraag je aan bij het ministerie van SZW.
2. De vergunning geldt voor een periode van maximaal 6 weken. Deze kan 3 maal met 6 weken worden verlengd. Ook dit moet je aanvragen bij het UWV.
3. Nadat de vergunning verleend is, moet dit worden doorgegeven aan het UWV. Een verlenging hoeft niet te worden doorgegeven.
4. In de 1e week na afloop van de (verlengde) vergunning vraagt de werkgever een WW-uitkering aan bij het UWV. Het UWV vergoedt achteraf de uren die de medewerkers niet hebben gewerkt tijdens de vergunningsperiode.
De site van het UWV geeft een duidelijke uitleg en ook vergunningaanvraag en andere aanvragen/meldingen kunnen via deze site worden gedaan.
NB. 1.: Om misverstanden te voorkomen: deze regeling geldt niet voor ingehuurde zzp-ers. Daarover verderop in deze notitie meer.
NB. 2.: Alhoewel juridisch niet afdwingbaar, is het wellicht wel bespreekbaar te maken dat een werknemer zijn overuren of overschot aan snipperuren gaat gebruiken voor de tijd dat hij geen werk heeft.

Reorganisatie en ontslagaanvraag.
Als de bedrijfseconomische situatie bij de werkgever daar aanleiding voor geeft, is het natuurlijk ook mogelijk om een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische omstandigheden aan te vragen bij het UWV. Denk daarbij onder andere aan:
– Slechte of slechter wordende financiële positie;
– Werkvermindering;
– Bedrijfsbeëindiging

Dit zijn voorbeelden die in verband staan met het Corona virus. Daarnaast zijn er ook andere motieven denkbaar. Snelheid van handelen en een goede onderbouwing zijn van groot belang, mede gezien de behandelingstijd van de aanvraagprocedure.

Calamiteiten- en kort verzuimverlof.
Voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden kan calamiteitenverlof of kort verzuimverlof worden aangevraagd bij de werkgever. Dit verlof kan een paar uren tot een paar dagen duren. Dit kan zich voordoen wanneer een medewerker thuis voor een gezinslid moet zorgen. Dit kan een gezinslid zijn dat door het Corona virus is getroffen. Wanneer er echter het niet kunnen werken het gevolg van quarantaine maatregelen is, is er geen sprake van deze calamiteiten- of kort verzuimverlof.
Gedurende het calamiteiten- of kort verzuimverlof betaalt de werkgever 70% van het salaris door, met als ondergrens het minimumloon, tenzij in de CAO andere afspraken zijn gemaakt.
Het verlof duurt maximaal 2 maal het aantal uren dat de medewerker in een week werkt, per periode van 12 maanden.

Langdurend zorgverlof.
Een medewerker heeft recht op langdurend zorgverlof wanneer deze te maken krijgt met een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder. Voorwaarde is dat op korte termijn het leven van de persoon in kwestie gevaar loopt.
Tijdens dit verlof is er geen verplichting om het loon door te betalen, tenzij er andere afspraken in de CAO zijn gemaakt.
Het verlof bedraagt maximaal 12 maal de helft van het aantal uren dat de medewerker werkt per week. De aanvraag dient minimaal 2 weken voor de ingangsdatum bij de werkgever te worden gedaan.
N.B. Gevolgen bovenstaande verlofregelingen voor sociale zekerheid en pensioen.
Voor de volledigheid dienen partijen zich te realiseren dat een verlaging van het salaris gevolgen heeft voor de hoogte van een eventuele uitkering van UWV en/of uit pensioen. In CAO’s kunnen hier ook weer nadere afspraken over zijn gemaakt.

Uitstel van betaling Loonheffingen en sociale premies.
Ook deze mogelijkheid is er uiteraard nog steeds. Er wordt gekeken of het wenselijk is deze regeling uit te breiden of te versoepelen.
De mogelijkheden zijn:
– Kortdurend uitstel van betaling en;
– Langer dan 12 maanden durend uitstel.

De eerste vorm is relatief eenvoudig. Voor een verzoek om een langer durend uitstel moet een goed onderbouwd verzoek worden gedaan, met daarbij een verklaring van een derde deskundige, waaruit blijkt dat de onderneming een gezonde en levensvatbare onderneming is.
Zie de site van de Belastingdienst voor nadere informatie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus

Borgstelling kredieten (BMKB)
Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Hiermee kunnen mkb-bedrijven en zzp-ers met een rechtspersoon ( v.o.f., bv, eenmanszaak) onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid staat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier met name banken niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Dankzij de verruiming wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 naar 75 procent. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar.

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, veelal de bank. Een overzicht van geaccrediteerde financiers staat op de website van RVO.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/deelnemen-als-financier

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed.

En voor zzp-ers?
Voor opdrachtgevers die zzp-ers inhuren is het van belang om naar de (algemene) voorwaarden waaronder de zzp-er wordt ingehuurd te kijken. Deze zouden uitsluitsel moeten geven onder welke omstandigheden een overeenkomst kan worden opgeschort of ontbonden.
De zzp-er zelf heeft vooralsnog als enige mogelijkheid een beroep te doen op de Bbz wanneer hij door tijdelijk gebrek aan opdrachten en werk niet meer in staat is om in zijn levensonderhoud te voorzien.
Meer informatie over deze regeling vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/regels-bijstand-voor-zelfstandigen-bbz

Bureau zelfstandigen Fryslân (BZF) voert voor o.a. de Gemeente Heerenveen de BBZ-regeling uit. Als gevolg van de maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd om landelijk het coronavirus in te dammen is er besloten om vanaf maandag 16 maart alle servicepunten van BZF te sluiten. De sluiting is, in ieder geval, tot en met 6 april 2020 van toepassing. Ondernemers kunnen BZF bereiken door telefonisch contact op te nemen via het klantencontact centrum in Leeuwarden onder nummer 14058 of via info@bureauzelfstandigenfryslan.nl. Daarnaast is BZF tijdens kantooruren via www.bureauzelfstandigenfryslan.nl bereikbaar middels een chatdienst.

Informatiebijeenkomst 27-2 over transportschaarste elektriciteitsnet regio Zuidoost-Friesland

Liander Friesland heeft een uitnodiging gestuurd voor een informatiebijeenkomst omtrent “Transportschaarste” op het elektriciteitsnet in de regio Zuidoost-Friesland (gemeente Smallingerland, Heerenveen, Weststellingwerf en Opsterland). Tijdens deze bijeenkomst zoomt Liander in op de huidige netsituatie in de regio en wordt uitgelegd wat dit voor u, en voor Liander als netbeheerder betekent.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in de raadszaal in het gemeentehuis van gemeente Smallingerland te
Drachten, op 27 februari 2020 van 16.00 tot 18.00 uur.

Voor meer informatie, zie de link hieronder.

Uitnodiging regiosessies transportschaarste_BS ZO Frl -_

Nieuwjaarsreceptie 8 januari voor ondernemende organisaties regio Heerenveen

Op woensdag 8 januari 2020 organiseert Regio Heerenveen ’n Gouden Plak de nieuwjaarsreceptie voor alle ondernemende organisaties uit de regio Heerenveen. Tijdens deze bijeenkomst zal burgemeester Tjeerd van der Zwan zijn nieuwjaarstoespraak houden en De Gouden Speld uitreiken. Deze prijs is een blijk van waardering voor een persoon of organisatie die (het afgelopen jaar) op bijzonder positieve wijze een bijdrage heeft geleverd aan de doorontwikkeling, het positieve imago en de promotie van Heerenveen.

• Tijdstip: vrije inloop tussen 17:00 en 19:30
• Locatie: Posthuis Theater (Fok 78, Heerenveen)
• Programma: nieuwjaarstoespraak door burgemeester Tjeerd van der Zwan (naar verwachting rond 17:45) en uitreiking Gouden Speld.

U bent van harte welkom!

Knooppunt Heerenveen verbindt bedrijven en onderwijs

Ondernemers en studenten kunnen vanaf 1 maart 2020 bij Knooppunt Heerenveen aan het Burgemeester Kuperusplein terecht. Bedrijven maken er kennis met jong en bijzonder talent, studenten vinden er hun stageplek, en medewerkers en docenten spijkeren er hun (praktijk)kennis bij. Het knooppunt voor bedrijfsleven en onderwijs is een idee van Ondernemers Kring Heerenveen (OKH) en het lokale onderwijs.

Het knooppunt wordt geen school of kantooromgeving, maar een combinatie van die twee. In het pand aan het Burgemeester Kuperusplein wordt van alles georganiseerd , zoals gastcolleges van ondernemers, loopbaangesprekken en bijeenkomsten. Voor de eerste twee jaar zijn subsidies toegezegd. ,,Het is een vrij ambitieus plan”, zegt projectvoorzitter Alex van Dalen, ,,We hebben drie partijen om tevreden te stellen; overheid, onderwijs en de ondernemers. Dat is een mooie uitdaging. De verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven moet altijd de basis van het knooppunt zijn.”

Het idee voor het knooppunt is drie jaar geleden ontstaan. Afgelopen week ging een groep ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs en gemeente gezamenlijk aan de slag om zoveel mogelijk ideeën voor de start en beginfase van het knooppunt concreet uit te werken. ,,In het nieuwe jaar gaat het echt gebeuren”, zegt Henk Damhof, projectleider van het knooppunt en lid van OKH, ,,We hebben er zin in en willen nu doorpakken. We hebben een goed beeld van hoe het moet worden. Het is niet meer praten, maar doen. Dat geeft energie.”

De verbouwing start in januari 2020.