Regulier overleg van OKH met gemeente Heerenveen

Het bestuur van de OKH heeft ieder jaar periodiek vier maal per jaar overleg met de wethouder Economische Zaken, Hans Broekhuizen en de afdeling Bedrijven van de gemeente. Sinds het begin van de coronacrisis is er vanwege de impact die dit op bedrijven heeft, intensiever contact geweest tussen het bestuur en de wethouder. In tijden van corona is de rol van belangenbehartiger erg belangrijk gebleken en ervaren we als bestuur het belang om de behoeften en ervaringen uit het ondernemersveld met de lokale overheid te delen.

Tijdens dit reguliere overleg wordt er overleg gepleegd over de ontwikkelingen op economisch gebied in onze gemeente. Daarnaast is dit periodieke overleg ook geschikt om vragen te stellen over actuele zaken die onze ondernemers raken, te bespreken. Het leek ons goed om onze leden ondernemers via deze nieuwsbrief te informeren over de onderwerpen die op 16 april jl. in ons online overleg ter sprake zijn gekomen.

Knooppunt
Er is kort gesproken over Knooppunt. Omdat ook de gemeente dit initiatief financieel ondersteunt en de activiteiten van harte ondersteunt, wordt de actuele stand van zaken besproken voor zover de OKH bekend. Er is namelijk al een aparte stichting opgericht waar de OKH weliswaar zitting in heeft.. Zoals elders in deze nieuwsbrief bij het item ‘Knooppunt’ al wordt aangestipt, liggen hier ook vrijwel alle activiteiten in verband met corona stil.

Busverbinding naar Omrin en omliggende bedrijven

Verder is gesproken over het initiatief van de OKH om een busverbinding naar de bedrijventerreinen Heerenveen Noord en Haskerdijken. De OKH had het signaal dat het ontberen van een goede busverbinding naar Omrin in de praktijk een reden was waardoor Omrin moeilijk studenten aan zich kon binden. Omdat Omrin en waarschijnlijk ook andere bedrijven op dit bedrijventerrein interessant zijn voor studenten en omgekeerd, is een goede busverbinding naar Haskerveen van urgent belang. Dat geldt vermoedelijk ook voor een deel van de mensen die op de bedrijventerreinen werken. Op dit moment zal dit vanwege de corona tijdelijk minder urgent zijn, maar het streven is om op 1 september a.s. een busverbinding te hebben. De OKH heeft contact gelegd met VDL Bus, die bereid is mee te denken over een oplossing Met de gemeente is in dit kader contact gelegd om de bemensing van dit traject te regelen. De OKH wil inventariseren of andere ondernemers op de bedrijventerreinen Haskerdijken en Heerenveen-Noord ook in deze busverbinding zijn geïnteresseerd.

Zonneparken in en rond Heerenveen
Er is verder gevraagd naar het beleid omtrent en de stand van zaken van de ontwikkeling van zonneparken in en rondom Heerenveen. Uit de uitleg van de gemeente blijkt dat het beleid van de gemeente er niet op is gericht om beschikbare grond op bedrijventerreinen voor bebouwing van bedrijfsgebouwen uit te geven aan initiatiefnemers van zonneparken. Het beleid van de gemeente is gericht op het toewijzen van kleine kavels voor zonnepanelen op de verschillende bedrijventerreinen. Voor het nieuwe, te ontwikkelen bedrijventerrein Klaverblad Noordoost gelden bepaalde percentages van het totale grondoppervlak, die voor bedrijven, zonnepanelen en natuur worden ingekleurd. Hier vindt u de link naar de eerste nieuwsbrief van de gemeente over dit bedrijventerrein.

Circulair Valley

Wat betreft Circulair Valley geeft de wethouder aan dat deze ontwikkelingen tot aan de crisis in een erg positieve flow zaten. Door de coronacrisis liggen een groot aantal projecten stil. De positieve projecten van Circulair Valley, waaronder Circulair Plastics, worden via het IPF, samen met de andere projecten van de andere noordelijke regio’s gecommuniceerd richting Den Haag. Op deze manier kan het Noorden zich op een toonaangevende manier richting Den Haag presenteren.

Dit zijn een aantal onderwerpen die we voor u uitgelicht hebben. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze punten, dan horen we dat ook graag.