Op 14 december 2020 wordt tijdens een online streaming bijeenkomst het nieuwe, slimme cameraproject van de OKH gepresenteerd. Hieronder wordt informatie gegeven over dit project met een cameradekking op alle bedrijventerreinen in Heerenveen.

1. Tijdpad
Begin oktober 2020 is het volledig nieuwe geavanceerde cameraproject opgeleverd. Na bijna twee jaar werken aan het project is de oplevering een feit. Op 20 november 2018 is er namelijk opdracht gegeven voor de uitvoering van de upgrade van het toenmalig bestaande cameraproject. Op dat moment waren niet alle bedrijventerreinen voorzien van bewakingscamera’s en het bleek dat uitbreiding van de destijds bestaande camera’s niet mogelijk was. Bovendien was het verstandiger om te investeren in een nieuw, geavanceerder systeem.

2. Plekken waar de camera’s zijn geplaatst
De camera’s zijn op essentiële posities op de uitvalswegen van de bedrijventerreinen van Heerenveen geplaatst, om in geval van meldingen van pogingen tot inbraak voertuigen op essentiële posities te kunnen traceren.
Er zijn 37 camera’s geplaatst op 6 meter hoge palen op de volgende terreinen:
• Businesspark Friesland West
• Haskerveen en Kanaal
• Businesspark Friesland
• Nijehaske
• Heerenveen Zuid
• IBF Heerenveen
• Leeuwarderstraatweg
Er wordt gewerkt met de nieuwe Security Management omgeving van Vision ISP.

3. Officiële start van het nieuwe project
Op 14 december 2020 om 12.00 uur wordt vanuit Knooppunt Heerenveen het nieuwe cameraproject gepresenteerd aan belangstellenden via een online bijeenkomst. Allereerst wordt het convenant door de betrokken partijen ondertekend. Dit zijn de commissie CWH (Coöperatieve Werkmaatschappij Heerenveen) van de Ondernemerskring (vertegenwoordigd door voorzitter Wilko Jan Aardema), de gemeente Heerenveen ( vertegenwoordigd door burgemeester Tjeerd van der Zwan) en Trigion Beveiliging als uitvoerende partij.
Daarna worden er twee filmpjes getoond, waarin we laten zien hoe er alert door de surveillanten kan worden gereageerd op pogingen tot inbraak. We zullen een fictieve inbraak in beeld brengen op het bedrijf waar ook de cliëntlocatie van Trigion is ingericht. Hier kan de surveillant die tussen 22.00 uur en 6.00 uur permanent in Heerenveen aanwezig is, de beelden uitlezen als het nodig is. Er kan heel veel via de tablet van de surveillant van Trigion Beveiliging worden afgehandeld. Bij een verdachte situatie wordt rechtstreeks een signaal afgegeven naar de tablet.

4. Opdrachtgever en uitvoering opdracht
De opdrachtgever is het bestuur van de commissie CWH van de Ondernemerskring, voluit gezegd de Stichting Coöperatieve Werkmaatschappij Heerenveen
Er zijn verschillende partners geweest in het project: De uitvoering en begeleiding van het project is in handen van Vision ISP uit Waalwijk, de specialist voor hoogwaardige beveiligingstechnologie. Zij hebben de algemene supervisie gehad over het project. Liander heeft alle 230 Vac aansluitingen uitgevoerd. Trigion Beveiliging is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beveiligingsopdracht. Zij zorgen iedere nacht voor de surveillance op de bedrijventerreinen. De straatkasten en cameramasten zijn geplaatst door Beenen B.V. uit Heerenveen.

5. De aanleiding voor dit nieuwe project
We wilden destijds ook camera’s voor Heerenveen Zuid en Leeuwarder Straatweg beschikbaar stellen, zodat alle bedrijventerreinen in Heerenveen met dezelfde camera’s zouden worden beveiligd. Toen bleek dat de camera’s op de bestaande terreinen dusdanig verouderd waren, is er besloten om een geheel nieuw systeem te gaan plaatsen. In eerste instantie worden de camera’s geplaatst om een afschrikwekkend effect teweeg te brengen. En natuurlijk is het doel om het aantal pogingen tot diefstal te verminderen om zo de economische schade voor ondernemers als gevolg van inbraak te beperken. En het gaat ons er natuurlijk ook om het gevoel van veiligheid op de bedrijfsterreinen te verhogen.

6. De verwachting van het cameraproject
Het voordeel van het systeem is dat de bestaande camera’s van ondernemers er direct op kunnen worden aangesloten. Veel leden hebben een abonnement met korting bij Trigion Beveiliging afgesloten en die kunnen daar als ze dat willen nu al gebruik van maken. Nu de upgrade van het cameraproject afgerond is, bieden we dit gunstige aanbod van het lidmaatschap van het collectieve cameraproject opnieuw aan onze leden aan. Wie nog geen collectiviteitslidmaatschap heeft afgesloten, krijgt nu de gelegenheid om dat te doen. Op dit punt wordt succesvol samengewerkt met Trigion Beveiliging, voor beiden is het een win-win situatie. Trigion heeft al een breed werkveld in Heerenveen; intensivering van de dienstverlening leidt tot een verbetering van de integrale veiligheid op de bedrijventerreinen van Heerenveen. We verwachten hier dus een substantiële bijdrage aan het ondernemersklimaat te leveren. Ons doel is om zoveel mogelijk ondernemers te verwelkomen als deelnemer van het cameraproject. Omdat de camera’s direct op de tablet bij de surveillant op locatie kan worden uitgekeken, is tijdwinst in de opvolging de sleutel tot succes met dit nieuwe systeem. Hier heeft iedereen baat bij. Dat zorgt niet alleen voor een korte aanrijtijd, maar ook dat diefstal verhinderd kan worden en de pakkans toeneemt.

7. Technische uitwerking
Dit nieuwe type camera’s heeft zowel overdag als in de nachtsituatie een uitstekend beeld. De camerabeelden van de toegangswegen van het bedrijventerrein waar een incident plaatsvindt, kunnen direct worden uitgelezen door de surveillant op locatie. Verdachte informatie wordt ook ter plaatse met de politie gedeeld en dit betekent een grotere kans op een directe aanhouding of snellere vervolging. Daarmee wordt de pakkans vergroot; uiteraard heeft dit ook een afschrikwekkend effect.

8. Het aspect privacy
In samenwerking met de gemeente is een protocol opgesteld waarin is opgenomen waar de camera’s staan, wat het doel is, wat ze kunnen registreren, hoe er met de camera’s wordt gewerkt, wie hierbij betrokken zijn, wat hun rol is, hoe lang beelden mogen worden bewaard enz. Dit protocol voldoet aan de privacywetgeving. Op een aantal plekken waar woonhuizen staan op de bedrijventerreinen, wordt het zicht hierop door software geblokkeerd. Ook zijn er bepaalde schermen op de camera’s bevestigd die ervoor zorgen dat privéterreinen niet in het bereik van de camera komen en daardoor dus ook niet verschijnen op de beelden.

9. De financiering
Met de realisatie van dit project is een investering gemoeid van ongeveer € 350.000 euro. Dat bedrag wordt gefinancierd door de Ondernemerskring Heerenveen die via de Coöperatieve Werkmaatschappij Heerenveen voor dit cameraproject financiële middelen ontvangt vanuit de inning van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) voor bedrijven in Heerenveen.