Bericht met informatie gemeente Heerenveen over verlichting coronamaatregelen

Voor veel ondernemers hebben de aangescherpte coronamaatregelen per 26 november 2021 grote gevolgen. Bent of kent u een ondernemer waar de (financiële) nood hoog is? Lees en/of deel zo veel mogelijk onderstaande informatie.

Gemeentelijke lasten

Net als in 2020 heeft de raad ook voor 2021 besloten geen reclame- en precariobelasting te innen. Voor wat betreft de overige lokale lasten is het mogelijk om belasting betaling uit te stellen of in termijnen te betalen. Wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen, klik dan op: 

betalingsuitstel lokale lasten ondernemers

Bureau Zelfstandigen Friesland                                                                                                       

Naast alle tijdelijke (landelijke) steunmaatregelen kunt u ook contact opnemen met Bureau Zelfstandigen Friesland (BZF). BZF is gevestigd in Leeuwarden en is een provinciaal samenwerkingsverband van 15 gemeenten in Friesland. BZF verstrekt onder andere tijdelijke uitkeringen aan ondernemers, die een inkomen hebben beneden de bijstandsgrens. Daarnaast kunt u tevens een bedrijfskrediet aanvragen voor bijvoorbeeld een noodzakelijke investering of voor het oplossen van eventuele dreigende schulden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.bureauzelfstandigenfryslan.nl.

Ook kan BZF hulp bieden bij heroriëntatie binnen de eigen bedrijfsvoering of ondersteuning geven bij het zoeken naar een baan in loondienst.  Hebt u behoefte om met een coach in gesprek te gaan, ook dan kunt u contact opnemen met BZF. U kunt hierover meer lezen op www.bzf.nu.

Het is belangrijk te weten dat een gesprek met BZF altijd vrijblijvend is en dat u als ondernemer de regie blijft houden over uw bedrijfsvoering.

Landelijk steunpakket per 26 november

De overheid heeft aangekondigd het steunpakket fors uit te breiden. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Hier volgt een opsomming van deze steunmaatregelen.

NOW 5

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met deze regeling kunnen ondernemers hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Voor de NOW 5 is circa 1,5 miljard euro gereserveerd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)                                                                                                 

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85% naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro nu de Europese Commissie die ruimte biedt. Daarnaast is de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw verhoogd. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.

Belastingmaatregelen                                                                                                                          

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Culturele en creatieve sector      

Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85% van de kaarten.

Sport                                                                                                                                                     

Voor de amateursport worden de eerdere compensatieregelingen weer geopend voor compensatie van de vaste lasten en de huurkosten. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Ook de topsport wordt ondersteund vanwege het niet langer toestaan van publiek. De topsport kan onder meer gebruik maken van de reguliere steunmaatregelen TVL en NOW.

Krapte op de arbeidsmarkt                                                                                                                    

De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt werkzoekenden en zelfstandigen kansen op een nieuwe baan, een andere baan, of nieuwe opdrachten. Die kansen wil het kabinet helpen benutten door op korte termijn samen met werkgevers, uitzendbranche, gemeenten en UWV een extra impuls te geven aan de matching van werkzoekenden en werkgevers. Het kabinet stelt hiervoor 40 miljoen euro extra beschikbaar.

Heeft u vragen over het steun- en herstelpakket corona, klik dan op rijksoverheid.nl/steunpakket. Voor meer vragen kunt ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.